X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Węgiel będzie zużywany wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Obowiązki kupującego i przewoźnika

Finalny nabywca węglowy (FNW), będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną, działającą w charakterze organu jednostki (podmiotu) albo przedstawiciela ustawowego, kupujący wyroby węglowe przez Pełnomocnika na potrzeby zużycia przez gospodarstwo domowe (w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, z wyłączeniem odbioru deputatu węglowego), zobowiązany jest do przesłania Spółce pocztą elektroniczną skanu albo przedstawienia poprzez Pełnomocnika oryginału – pełnomocnictwa do potwierdzenia  nabycia Węgla, wydrukowanego i podpisanego z wykorzystaniem formularza, który dostepny jest poniżej lub pobranego bezpośrednio w Spółce.

Pełnomocnik, upoważniony przez  FNW, zobowiązany jest przy odbiorze Węgla do:
1)    okazania własnego dowodu osobistego celem weryfikacji zgodności danych z pełnomocnictwem i odnotowania danych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) przez pracownika Spółki,
2)    w razie posiadania oryginału pełnomocnictwa - przedstawienia go pracownikowi LW Bogdanka i pozostawienia go w LW Bogdanka;
3) potwierdzenia nabycia i przeznaczenia Węgla na podstawie pełnomocnictwa w  odpowiednim polu Dokumentu Dostawy lub Faktury Sprzedaży na egzemplarzu przeznaczonym dla LW Bogdanka, poprzez:
a)    złożenie czytelnego podpisu (imię i nazwisko), lub
b)    czytelnego podpisu (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka), lub
c)    nieczytelnego podpisu z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot, lub jednostka),
oraz wstawienie daty w odpowiednich polach Dokumentu Dostawy lub Faktury Sprzedaży.

 

Dołączone pliki:

Węgiel nie będzie zużywany wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Obowiązki kupującego i przewoźnika

Finalny nabywca węglowy (FNW), będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną, działającą w charakterze organu jednostki (podmiotu) albo przedstawiciela ustawowego, kupujący wyroby węglowe przez Pełnomocnika na potrzeby zużycia przez gospodarstwo domowe (w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, z wyłączeniem odbioru deputatu węglowego), zobowiązany jest do przesłania Spółce pocztą elektroniczną skanu albo przedstawienia poprzez Pełnomocnika oryginału – pełnomocnictwa do potwierdzenia  nabycia Węgla, wydrukowanego i podpisanego z wykorzystaniem formularza, który dostepny jest poniżej lub pobranego bezpośrednio w Spółce.

Pełnomocnik, upoważniony przez  FNW, zobowiązany jest przy odbiorze Węgla do:
1)    okazania własnego dowodu osobistego celem weryfikacji zgodności danych z pełnomocnictwem i odnotowania danych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) przez pracownika Spółki,
2)    w razie posiadania oryginału pełnomocnictwa - przedstawienia go pracownikowi LW Bogdanka i pozostawienia go w LW Bogdanka;
3)    potwierdzenia nabycia i przeznaczenia Węgla na podstawie pełnomocnictwa w  odpowiednim polu Dokumentu Dostawy lub Faktury Sprzedaży na egzemplarzu przeznaczonym dla LW Bogdanka, poprzez:
a)    złożenie czytelnego podpisu (imię i nazwisko), lub
b)    czytelnego podpisu (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka), lub
c)    nieczytelnego podpisu z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot, lub jednostka),
oraz wstawienie daty w odpowiednich polach Dokumentu Dostawy lub Faktury Sprzedaży.

W przypadku, gdy transport Węgla jest po stronie Finalnego Nabywcy Węglowego (FNW), odbiór Węgla powinien nastąpić przez Pełnomocnika FNW, zaś FNW zobowiązany jest do:
1)     przesłania do LW Bogdanka skanu lub kserokopii pełnomocnictwa do potwierdzenia nabycia i przeznaczenia Węgla, wydrukowanego z wykorzystaniem formularza zamieszczonego poniżej lub przekazania Pełnomocnikowi oryginału dokumentu pełnomocnictwa - podpisanego przez osobę uprawnioną (lub osoby uprawnione) do reprezentacji FNW,
2)     przekazania Pełnomocnikowi (lub przesłania do LW Bogdanka pocztą elektroniczną lub zwykłą) kopii następujących dokumentów FNW:
a)    decyzji o nadaniu nr NIP (tylko w przypadku gdy brak jest informacji o NIP w treści odpisów lub wydruków, o których mowa w pkt następnym),
b)    wydruku z oficjalnego serwisu internetowego https://ems.ms.gov.pl/, odpowiadającego treści odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z oficjalnego serwisu internetowego www.ceidg.gov.pl, obejmującego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bądź odpisu innego właściwego dla danego podmiotu rejestru - sporządzonych nie wcześniej niż 3 dni przed złożeniem,
c)    zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, ogrodniczego, hodowlanego w zakresie ryb lub leśnego albo innego dokumentu wykazującego status uprawniający do zwolnienia od akcyzy.
3)     aktualizacji w/w dokumentów w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany oraz do natychmiastowego poinformowania LW Bogdanka o utracie statusu uprawniającego do zwolnienia od akcyzy,
4)     W szczególnych przypadkach nie budzących wątpliwości, m.in: dla FNW, którzy posiadają: Umowę Sprzedaży zawartą z LW Bogdanka lub w sposób cykliczny odbierają wyroby węglowe LW Bogdanka i którzy dokonali już uprzedniego złożenia dokumentacji w LW Bogdanka, o której mowa w pkt 2) ppkt a)- c) powyżej, dopuszcza się pominięcie tej procedury, a czynności weryfikacyjne FNW powinny polegać na:
a)    sprawdzeniu przez pracownika Działu Sprzedaży Węgla aktualności danych FNW w oficjalnych serwisach internetowych prowadzonych przez podmioty publiczne (np. www.ceidg.gov.pl, https://ems.ms.gov.pl/,, www.stat.gov.pl/regon), oraz
b)    sprawdzeniu przez pracownika Działu Sprzedaży Węgla aktualności pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1) powyżej lub/i aktualności zaświadczenia, o którym mowa w pkt  2) ppkt c) powyżej,
5) Pełnomocnik FNW przy odbiorze Węgla zobowiązany jest do:
a)    przedłożenia oryginału pełnomocnictwa z pkt 1), jeśli pełnomocnictwo lub jego skan nie zostało przesłane do LW Bogdanka oraz wydruków z pkt 2) ppkt b) (jeżeli nie zostały uprzednio przesłane do LW Bogdanka),
b)    okazania własnego dowodu osobistego celem weryfikacji zgodności danych z pełnomocnictwem i odnotowania danych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) przez pracownika LW Bogdanka,
c)    potwierdzenia nabycia i przeznaczenia Węgla na podstawie pełnomocnictwa na egzemplarzu: Dokumentu Dostawy lub Faktury Sprzedaży, przeznaczonym dla LW Bogdanka poprzez złożenie w odpowiednich polach:
i)    czytelnego podpisu (imię i nazwisko), lub
ii)    czytelnego podpisu (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot, lub jednostka), lub
iii)    nieczytelnego podpisu z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot, lub jednostka),
oraz wstawienie daty w odpowiednich polach Dokumentu Dostawy lub Faktury Sprzedaży.

 

Dołączone pliki:

© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.