X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

INFORMACJE OGÓLNE DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH
 
I. KTO JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU ZAPŁATY PODATKU AKCYZOWEGO?
Poniższe informacje okreslają dodatkowe warunki sprzedaży węgla energetycznego w punktach sprzedaży LW Bogdanka, w związku z objęciem od dnia 2 stycznia 2012 roku sprzedaży wyrobów węglowych przeznaczonych na cele opałowe, podatkiem akcyzowym oraz jednoczesnym określeniem zasad zwolnień od podatku dla transakcji obejmujących te wyroby węglowe.

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD AKCYZY (na podstawie art. 31a, ust. 1, pkt 3, 8 i 9 Ustawy Akcyzowej)
Zwolnieni Państwo jesteście z obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego wliczonego w cenę zakupową węgla, jeżeli węgiel kupowany jest na potrzeby własne jednego z poniższych podmiotów:
 1. gospodarstwa domowe,
 2. organy administracji publicznej,
 3. jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 5. żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235, z późn. zm.),
 6. podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 j.t. ),
 7. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 poz.182 j.t.),
 8. organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, j.t. z późn. zm.),
 9. przez zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe [przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania];
 10. przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE OD AKCYZY (na podstawie art. 31a ust. 1, pkt 1-2, 4-7 Ustawy Akcyzowej)
Przy prowadzeniu niektórych rodzajów działalności gospodarczej (niżej wymienionych) zwolnieni jesteście Państwo z obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego wliczonego w cenę zakupową węgla. Ma to miejsce jeżeli kupowany węgiel jest zużywany:
 1. w procesie produkcji energii elektrycznej,
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych,
 3. do przewozu towarów i pasażerów koleją,
 4. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 5. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie,
 6. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych [przez procesy mineralogiczne rozumie się procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.)] i do redukcji chemicznej.
   
II. CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU AKCYZĄ NA PODSTAWIE NA PODSTAWIE ART. 9a UST. 1 USTAWY AKCYZOWEJ TO:

1)   sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu,
2)   nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,
3)   import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,
4)   użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy,
5)   użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,

 1. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 Ustawy Akcyzowej do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3 Ustawy Akcyzowej a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1 Ustawy Akcyzowej,
 2. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
 3. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości,

6)   użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary,
7)   powstanie ubytków wyrobów węglowych,
8)   całkowite zniszczenie wyrobów węglowych  powstałe w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą.
Spółka jest podatnikiem akcyzy, jeśli dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą (pkt 1,4,6  powyżej) lub jeśli wobec niej zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (pkt 7, 8), w tym również gdy Spółka nie jest właścicielem wyrobów węglowych.

 

III. LW BOGDANKA WYSTAWIA DOKUMENT DOSTAWY:

1)    sprzedaży przez LW Bogdanka S.A. wyrobów węglowych zwolnionych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu,
2)    zwrotu do niej wyrobów węglowych zwolnionych przez finalnego nabywcę węglowego, który nabył od LW Bogdanka S.A. te wyroby,
jeśli nie została wystawiona Faktura Sprzedaży, o której mowa w ust. 8 lub faktura korygująca.

 

IV. W przypadku sprzedaży przez LW Bogdanka wyrobów węglowych zwolnionych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, warunkami zwolnienia wyrobów węglowych od akcyzy są:

1)    wystawienie przez LW Bogdanka Dokumentu Dostawy lub Faktury Sprzedaży,
2)   potwierdzenie podpisem nabycia wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego złożonym:
a)  na Dokumencie Dostawy lub Fakturze Sprzedaży, o której mowa w ust. 8, lub
b)  w Umowie Sprzedaży zawartej pomiędzy LW Bogdanka a finalnym nabywcą węglowym, przy czym odstąpienie od uzyskania podpisu potwierdzającego nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego na Dokumencie Dostawy lub Fakturze Sprzedaży i poprzestanie na złożeniu takiego podpisu w umowie zawartej przez LW Bogdanka z finalnym nabywcą węglowym, wymaga każdorazowo decyzji Kierownika Działu Sprzedaży Węgla.

 

V. W PRZYPADKU:

1)   sprzedaży na terytorium kraju przez LW Bogdanka finalnemu nabywcy węglowemu, korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1,
2)   nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu przez finalnego nabywcę węglowego, korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1,
-   wyrobów węglowych zwolnionych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy, nie muszą być spełnione warunki  określone w  ust. 4 powyżej  (art. 31a ust. 3 Ustawy Akcyzowej).

 

VI. W przypadku sprzedaży przez LW Bogdanka wyrobów węglowych zwolnionych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, dokument dostawy jest wystawiany przez LW Bogdanka, nie później niż w 7 (siódmym) dniu od dnia wydania wyrobów węglowych, a w przypadku dostaw ciągłych wyrobów węglowych dokonywanych na podstawie zawartej umowy - przynajmniej raz w miesiącu, w dwóch egzemplarzach, z których:


1)    pierwszy przeznaczony jest dla  finalnego nabywcy węglowego (przekazywany jest FNW lub jego Pełnomocnikowi),
2)    drugi przedstawiany jest finalnemu nabywcy węglowemu lub jego Pełnomocnikowi w celu potwierdzenia nabycia i przeznaczenia Węgla, a FNW lub jego Pełnomocnik niezwłocznie po jego otrzymaniu i nabyciu wyrobów węglowych potwierdza podpisem ich nabycie (chyba, że zachodzi przypadek określony w art. 31a ust. 4 pkt 2) Ustawy Akcyzowej) i ten egzemplarz pozostawiany jest w LW Bogdanka.

 

VII. Dokumenty Dostawy są wystawiane przez LW Bogdanka, na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Dokumentu Dostawy. Dokumenty Dostawy powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Dokument Dostawy został  wystawiony. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia egzemplarza Dokumentu Dostawy przez LW Bogdanka, należy poinformować o tym niezwłocznie naczelnika urzędu celnego w Lublinie. Jeśli zagubienie lub zniszczenie dotyczy egzemplarza Dokumentu Dostawy wystawionego przez Spółkę, na wniosek podmiotu, który dokument utracił – wydaje mu ona duplikat zniszczonego lub zagubionego dokumentu dostawy, oznaczony na pierwszej stronie napisem „DUPLIKAT”.


VIII.  W przypadku, gdy LW Bogdanka wystawiła Fakturę Sprzedaży potwierdzającą sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju na rzecz finalnego nabywcy węglowego, podstawą zwolnienia transakcji od podatku akcyzowego może być  Faktura Sprzedaży, jeżeli zawiera w szczególności:
1)    kod CN wyrobów węglowych,
2)    ilość wyrobów węglowych w kilogramach,
3)    ich przeznaczenie uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy,
4)    podpis  finalnego nabywcy węglowego lub osoby reprezentującej (lub osób reprezentujących) ten podmiot, w tym pełnomocnika podmiotu, potwierdzający nabycie Węgla i jego przeznaczenie przez finalnego nabywcę węglowego.

IX. Faktura Sprzedaży, o której mowa powyżej, jest wystawiana przez LW Bogdanka co najmniej w dwóch egzemplarzach, a spośród  dwóch wystawionych przez LW Bogdanka egzemplarzy:
1)     jeden  egzemplarz przekazywany jest finalnemu nabywcy węglowemu lub jego Pełnomocnikowi,
2)    drugi przedstawiany jest finalnemu nabywcy węglowemu lub jego Pełnomocnikowi w celu potwierdzenia nabycia i przeznaczenia węgla i ten egzemplarz z potwierdzeniem nabycia i przeznaczenia  Węgla – pozostaje w LW Bogdanka.
 

POWYŻSZE INFORMACJE STANOWIĄ WYCIĄG Z PEŁNEGO REGULAMINU SPRZEDAŻY WĘGLA OBOWIĄZUJĄCEGO W SPÓŁCE LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A.

W PRZYPADKACH WĄTPLIWYCH, OBOWIĄZUJĄ ZAPISY OKREŚLONE W WW. REGULAMINIE.

Prosimy o określenie rodzaju odbiorcy oraz sposobu wykorzystania zakupionego/odebranego węgla

Czy węgiel zużyjesz wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego?

zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 3 Ustawy o podatku akcyzowym z dn. 6 grudnia 2008

Węgiel będzie zużywany wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. [zmień]
Węgiel nie będzie zużywany wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. [zmień]

Czy jako osoba posiadająca prawo reprezentacji zamierzasz osobiście odebrać węgiel?

- odpowiedź TAK dotyczy osób, które kupują węgiel i są obecne przy jego odbiorze w Bogdance, a jednocześnie posiadają prawo (np. na podst. aktualnego wpisu do KRS) do reprezentacji;
- odpowiedź NIE dotyczy osób, kupują węgiel a jego odbiór w Bogdance zlecają swojemu pracownikowi lub przewoźnikowi (kierowcy)

Jako osoba posiadająca prawo reprezentacji zamierzam osobiście odebrać węgiel. [zmień]
Jako osoba posiadająca prawo reprezentacji nie zamierzam osobiście odebrać węgla. [zmień]

Czy zamierzasz osobiście odebrać węgiel?

- odpowiedź TAK dotyczy osób, które kupując węgiel na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, będą go osobiście odbierać w punkcie sprzedaży na Bogdance;
- odpowiedź NIE dotyczy osób, które zlecą innej osobie (kierowcy) odbiór (płatność) węgla w punkcie sprzedaży w Bogdance, a odbiór ten dotyczyć będzie zakupu na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Węgiel będzie odebrany osobiście. [zmień]
Węgiel nie będzie odebrany osobiście. [zmień]

Czy jako osoba posiadająca prawo reprezentacji zamierzasz osobiście odebrać węgiel?

- odpowiedź TAK dotyczy osób, które kupują węgiel i są obecne przy jego odbiorze w Bogdance, a jednocześnie posiadają prawo (np. na podst. aktualnego wpisu do KRS) do reprezentacji;
- odpowiedź NIE dotyczy osób, kupują węgiel a jego odbiór w Bogdance zlecają swojemu pracownikowi lub przewoźnikowi (kierowcy)

Jako osoba posiadająca prawo reprezentacji zamierzam osobiście odebrać węgiel. [zmień]
Jako osoba posiadająca prawo reprezentacji nie zamierzam osobiście odebrać węgla. [zmień]

Obowiązki odbierającego

Finalny nabywca węglowy, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną, działającą w charakterze organu jednostki (podmiotu) albo przedstawiciela ustawowego, kupujący osobiście wyroby węglowe na potrzeby opałowe gospodarstwa domowego, w tym nabywca uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do deputatu węglowego, zobowiązany jest do:


1)    posiadania przy odbiorze Węgla dowodu osobistego i okazania go w miejscu odbioru Węgla celem weryfikacji i odnotowania danych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) przez pracownika LW Bogdanka, lub osobę upoważnioną przez Spółkę,
2)    potwierdzenia nabycia i przeznaczenia Węgla na egzemplarzu Dokumentu Dostawy lub Faktury Sprzedaży, przeznaczonym dla Spółki, poprzez złożenie:

a)    czytelnego podpisu (imię i nazwisko), lub
b)    czytelnego podpisu (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka), lub
c)    nieczytelnego podpisu z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot, lub jednostka),
oraz wstawienie daty w odpowiednich polach Dokumentu Dostawy lub Faktury Sprzedaży.

3)    w przypadku odbioru deputatu węglowego - osobistego złożenia w punkcie sprzedaży kwitu deputatowego LW Bogdanka, wystawionego tylko na osobę Odbiorcy - w tym wypadku brak jest możliwości umocowania osoby trzeciej, w tym Przewoźnika.

a) Uprawniony odbiorca deputatu zobowiązany jest do:
(i) Posiadania przy odbiorze węgla dowodu osobistego i okazania go w punktach sprzedaży LW Bogdanka S.A.,
(ii) Osobistego złożenia w punkcie sprzedaży kwitu deputatowego LW Bogdanka S.A., wystawionego tylko na osobę odbiorcy deputatu,

b) Uprawniony odbiorca deputatu przy zakupie węgla bezpośrednio w punkcie sprzedaży:
(i) Osobiście przedkłada oryginał kwitu deputatowego LW Bogdanka S.A. oraz okazuje dowód osobisty celem weryfikacji i odnotowania danych przez pracownika LW Bogdanka S.A.,
(ii) Osobiście potwierdza odbiór węgla w dokumencie dostawy przeznaczonym dla LW Bogdanka S.A.,
(iii) Otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu dostawy oraz fakturę VAT (wystawioną na LW Bogdanka S.A., ze wskazaniem uprawnionego odbiorcy deputatu), które towarzyszą przewozowi węgla,
(iv) Zachowuje otrzymany egzemplarz dokumentu dostawy, łącznie z otrzymaną fakturą VAT na wypadek kontroli.
(v) Składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w polu 14 dokumentu dostawy oraz wstawia datę odbioru w polu 12 i 14 dokumentu dostawy

Obowiązki kupującego i przewoźnika

Finalny nabywca węglowy (FNW), będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną, działającą w charakterze organu jednostki (podmiotu) albo przedstawiciela ustawowego, kupujący wyroby węglowe przez Pełnomocnika na potrzeby zużycia przez gospodarstwo domowe (w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, z wyłączeniem odbioru deputatu węglowego), zobowiązany jest do przesłania Spółce pocztą elektroniczną skanu albo przedstawienia poprzez Pełnomocnika oryginału – pełnomocnictwa do potwierdzenia  nabycia Węgla, wydrukowanego i podpisanego z wykorzystaniem formularza, który dostepny jest poniżej lub pobranego bezpośrednio w Spółce.


Pełnomocnik, upoważniony przez  FNW, zobowiązany jest przy odbiorze Węgla do:

1) okazania własnego dowodu osobistego celem weryfikacji zgodności danych z pełnomocnictwem i odnotowania danych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) przez pracownika Spółki,
2)    w razie posiadania oryginału pełnomocnictwa - przedstawienia go pracownikowi LW Bogdanka i pozostawienia go w LW Bogdanka;
3) potwierdzenia nabycia i przeznaczenia Węgla na podstawie pełnomocnictwa w  odpowiednim polu Dokumentu Dostawy lub Faktury Sprzedaży na egzemplarzu przeznaczonym dla LW Bogdanka, poprzez:
a)    złożenie czytelnego podpisu (imię i nazwisko), lub
b)    czytelnego podpisu (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka), lub
c)    nieczytelnego podpisu z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot, lub jednostka),
oraz wstawienie daty w odpowiednich polach Dokumentu Dostawy lub Faktury Sprzedaży.

W przypadku, gdy transport Węgla jest po stronie Finalnego Nabywcy Węglowego (FNW), odbiór Węgla powinien nastąpić przez Pełnomocnika FNW, zaś FNW zobowiązany jest do:


1)     przesłania do LW Bogdanka skanu lub kserokopii pełnomocnictwa do potwierdzenia nabycia i przeznaczenia Węgla, wydrukowanego z wykorzystaniem formularza zamieszczonego poniżej lub przekazania Pełnomocnikowi oryginału dokumentu pełnomocnictwa - podpisanego przez osobę uprawnioną (lub osoby uprawnione) do reprezentacji FNW,


2)     przekazania Pełnomocnikowi (lub przesłania do LW Bogdanka pocztą elektroniczną lub zwykłą) kopii następujących dokumentów FNW:

a)    decyzji o nadaniu nr NIP (tylko w przypadku gdy brak jest informacji o NIP w treści odpisów lub wydruków, o których mowa w pkt następnym),
b)    wydruku z oficjalnego serwisu internetowego https://ems.ms.gov.pl/, odpowiadającego treści odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z oficjalnego serwisu internetowego www.ceidg.gov.pl, obejmującego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bądź odpisu innego właściwego dla danego podmiotu rejestru - sporządzonych nie wcześniej niż 3 dni przed złożeniem,
c)    zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, ogrodniczego, hodowlanego w zakresie ryb lub leśnego albo innego dokumentu wykazującego status uprawniający do zwolnienia od akcyzy.

3)     aktualizacji w/w dokumentów w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany oraz do natychmiastowego poinformowania LW Bogdanka o utracie statusu uprawniającego do zwolnienia od akcyzy,

4)     W szczególnych przypadkach nie budzących wątpliwości, m.in: dla FNW, którzy posiadają: Umowę Sprzedaży zawartą z LW Bogdanka lub w sposób cykliczny odbierają wyroby węglowe LW Bogdanka i którzy dokonali już uprzedniego złożenia dokumentacji w LW Bogdanka, o której mowa w pkt 2) ppkt a)- c) powyżej, dopuszcza się pominięcie tej procedury, a czynności weryfikacyjne FNW powinny polegać na:

a)    sprawdzeniu przez pracownika Działu Sprzedaży Węgla aktualności danych FNW w oficjalnych serwisach internetowych prowadzonych przez podmioty publiczne (np. www.ceidg.gov.pl, https://ems.ms.gov.pl/,, www.stat.gov.pl/regon), oraz
b)    sprawdzeniu przez pracownika Działu Sprzedaży Węgla aktualności pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1) powyżej lub/i aktualności zaświadczenia, o którym mowa w pkt  2) ppkt c) powyżej,

5) Pełnomocnik FNW przy odbiorze Węgla zobowiązany jest do:

a)    przedłożenia oryginału pełnomocnictwa z pkt 1), jeśli pełnomocnictwo lub jego skan nie zostało przesłane do LW Bogdanka oraz wydruków z pkt 2) ppkt b) (jeżeli nie zostały uprzednio przesłane do LW Bogdanka),
b)    okazania własnego dowodu osobistego celem weryfikacji zgodności danych z pełnomocnictwem i odnotowania danych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) przez pracownika LW Bogdanka,
c)    potwierdzenia nabycia i przeznaczenia Węgla na podstawie pełnomocnictwa na egzemplarzu: Dokumentu Dostawy lub Faktury Sprzedaży, przeznaczonym dla LW Bogdanka poprzez złożenie w odpowiednich polach:

i)    czytelnego podpisu (imię i nazwisko), lub
ii)    czytelnego podpisu (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot, lub jednostka), lub
iii)    nieczytelnego podpisu z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot, lub jednostka),
oraz wstawienie daty w odpowiednich polach Dokumentu Dostawy lub Faktury Sprzedaży.
 

a) Odbiorca przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest do:
(i) w przypadku odbioru węgla przez przewoźnika lub pracownika - pobrania wzoru pełnomocnictwa do odbioru i potwierdzenia odbioru węgla (według wzoru określonego w Załączniku nr 2), wypełnienia go i podpisania. Pełnomocnictwo może być udzielone do czynności jednorazowej, na czas określony lub nieokreślony (do odwołania),
(ii) przygotowania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę fizyczną lub zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku podmiotu/ jednostki kserokopii następujących dokumentów:
(1) zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, ogrodniczego, hodowlanego w zakresie ryb lub leśnego albo innego dokumentu wykazującego status uprawniający do zwolnienia od akcyzy,
(2) decyzji o nadaniu nr NIP,
(3) decyzji o nadaniu nr REGON,
(4) odpisu aktualnego KRS bądź innego rejestru/ ewidencji właściwego dla danego podmiotu/ jednostki,
(iii) Podmiot zobowiązany jest do aktualizacji w/w dokumentów w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany oraz do natychmiastowego poinformowania Spółki o utracie statusu uprawniającego do zwolnienia od akcyzy.
(iv) przekazania powyższych dokumentów upełnomocnionemu przewoźnikowi lub pracownikowi, jeśli odbiera węgiel za pomocą przewoźnika lub pracownika.

b) Upoważniony przez odbiorcę przewoźnik lub pracownik albo osoba fizyczna osobiście, przy zakupie węgla bezpośrednio w punkcie sprzedaży:
(i) przedkłada oryginał dokumentu (Załącznik nr 2) oraz poświadczone przez odbiorcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów: zaświadczenia z UG, decyzji o nadaniu nr NIP, decyzji o nadaniu nr REGON, odpisu aktualnego KRS,
(ii) okazuje dowód osobisty w celu weryfikacji i odnotowania danych osobowych przez pracownika LW Bogdanka S.A.,
(iii) potwierdza odbiór węgla w dokumencie dostawy przeznaczonym dla LW Bogdanka S.A., przy czym przewoźnik lub pracownik - na podstawie pełnomocnictwa,
(iv) otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu dostawy oraz fakturę VAT, które towarzyszą przewozowi węgla.
(v) składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w polu 14 dokumentu dostawy (osoba fizyczna) lub czytelny podpis (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) lub nieczytelny podpis z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) oraz wstawia datę odbioru w polu 12 i 14 dokumentu dostawy,
(vi) upoważniony przewoźnik/pracownik przekazuje odbiorcy w/w egzemplarz dokumentu dostawy, łącznie z fakturą VAT, które odbiorca zachowuje łącznie na wypadek ewentualnej kontroli.

Obowiązki kupującego

a) Podmiot przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest do:
(i) Przygotowania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnione (lub osoby uprawnione) do reprezentacji danej instytucji lub podmiotu, zgodnie z zasadą reprezentacji, kopii następujących dokumentów podmiotu:
(1) decyzji o nadaniu nr NIP,
(2) decyzji o nadaniu nr REGON,
(3) odpisu aktualnego KRS bądź innego właściwego dla danego podmiotu rejestru.
(ii) Podmiot zobowiązany jest do aktualizacji w/w dokumentów w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany oraz do natychmiastowego poinformowania Spółki o utracie statusu uprawniającego do zwolnienia od akcyzy.

b) Podmiot przy zakupie węgla bezpośrednio w punkcie sprzedaży LW Bogdanka S.A.:
(i) Osobiście przedkłada poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów: decyzji o nadaniu nr NIP, decyzji o nadaniu nr REGON, odpisu aktualnego KRS,
(ii) Okazuje dowód osobisty w celu weryfikacji i odnotowania danych osobowych przez pracownika LW Bogdanka S.A.
(iii) Osobiście potwierdza odbiór węgla w egzemplarzu dokumentu dostawy przeznaczonym dla LW Bogdanka S.A.,
(iv) Otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu dostawy oraz fakturę VAT, które towarzyszą przewozowi węgla, które odbiorca zachowuje łącznie na wypadek kontroli Urzędu Celnego
(v) Składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w polu 14 dokumentu dostawy (osoba fizyczna) lub czytelny podpis (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) lub nieczytelny podpis z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) oraz wstawia datę odbioru w polu 12 i 14 dokumentu dostawy


PONIŻSZE ZAŁĄCZNIKI PRZYGOTOWYWANE SĄ PRZEZ LW BOGDANKA I PRZEDSTAWIANE SĄ PRZY ODBIORZE WĘGLA. NIE MA POTRZEBY ICH WYPEŁNIANIA PRZED PRZYJAZDEM DO BOGDANKI. PONIŻEJ ZAMIESZCZONE SĄ JEDYNIE W CELACH POGLĄDOWYCH.
Odbiorca przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest do:
(i) przygotowania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę fizyczną lub zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku podmiotu/ jednostki kserokopii następujących dokumentów:
(1) zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, ogrodniczego, hodowlanego w zakresie ryb lub leśnego albo innego dokumentu wykazującego status uprawniający do zwolnienia od akcyzy,
(2) decyzji o nadaniu nr NIP,
(3) decyzji o nadaniu nr REGON,
(4) odpisu aktualnego KRS bądź innego rejestru/ ewidencji właściwego dla danego podmiotu / jednostki,
(ii) Odbiorca zobowiązany jest do aktualizacji w/w dokumentów w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany oraz do natychmiastowego poinformowania Spółki o utracie statusu uprawniającego do zwolnienia od akcyzy.

b) Odbiorca przy zakupie węgla bezpośrednio w punkcie sprzedaży:
(i) przedkłada poświadczone przez odbiorcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów: zaświadczenia z UG, decyzji o nadaniu nr NIP, decyzji o nadaniu nr REGON, odpisu aktualnego KRS,
(ii) okazuje dowód osobisty w celu weryfikacji i odnotowania danych osobowych przez pracownika LW Bogdanka S.A.,
(iii) potwierdza odbiór węgla w dokumencie dostawy przeznaczonym dla LW Bogdanka S.A.,
(iv) otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu dostawy oraz fakturę VAT, które towarzyszą przewozowi węgla i które odbiorca zachowuje łącznie na wypadek kontroli Urzędu Celnego;
(v) składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w polu 14 dokumentu dostawy (osoba fizyczna) lub czytelny podpis (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) lub nieczytelny podpis z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) oraz wstawia datę odbioru w polu 12 i 14 dokumentu dostawy,
(vi) Składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w polu 14 dokumentu dostawy (osoba fizyczna) lub czytelny podpis (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) lub nieczytelny podpis z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) oraz wstawia datę odbioru w polu 12 i 14 dokumentu dostawy
Załącznik 1 - Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo dla przewoźnika - od osoby fizycznej.
a) Uprawniony odbiorca deputatu zobowiązany jest do:
(i) Przed dokonaniem odbioru węgla, pobrania oświadczenia dotyczącego przeznaczenia odbieranych w formie deputatu wyrobów węglowych (według wzoru określonego w Załączniku nr 1), wypełnienia, podpisania i przedłożenia go bezpośrednio w punkcie sprzedaży LW Bogdanka S.A.,
(ii) Posiadania przy odbiorze węgla dowodu osobistego i okazania go w punktach sprzedaży LW Bogdanka S.A.,
(iii) Osobistego złożenia w punkcie sprzedaży kwitu deputatowego LW Bogdanka S.A., wystawionego tylko na osobę odbiorcy deputatu,

b) Uprawniony odbiorca deputatu przy zakupie węgla bezpośrednio w punkcie sprzedaży:
(i) Osobiście przedkłada oryginały dokumentów i oświadczeń (Załącznik nr 1 wraz z kwitem deputatowym) oraz okazuje dowód osobisty celem weryfikacji i odnotowania danych przez pracownika LW Bogdanka S.A.;
(ii) Osobiście potwierdza odbiór węgla w dokumencie dostawy przeznaczonym dla LW Bogdanka S.A.,
(iii) Otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu dostawy oraz fakturę VAT (wystawioną na LW Bogdanka S.A., ze wskazaniem uprawnionego odbiorcy deputatu), które towarzyszą przewozowi węgla,
(iv) Zachowuje otrzymany egzemplarz dokumentu dostawy, łącznie z otrzymaną fakturą VAT na wypadek kontroli.
(v) Składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w polu 14 dokumentu dostawy oraz wstawia datę odbioru w polu 12 i 14 dokumentu dostawy

a) Odbiorca indywidualny przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest do:
(i) Pobrania oświadczenia dotyczącego przeznaczenia kupowanych wyrobów węglowych (według wzoru określonego w Załączniku nr 1), wypełnienia go, podpisania i przedłożenia bezpośrednio w punkcie sprzedaży LW Bogdanka S.A.,
(ii) Posiadania przy odbiorze węgla dowodu osobistego i okazania go w punktach sprzedaży LW Bogdanka S.A. celem weryfikacji i odnotowania danych przez pracownika LW Bogdanka S.A.,

b) Odbiorca przy zakupie węgla bezpośrednio w punkcie sprzedaży:
(i) Osobiście przedkłada oryginał oświadczenia (Załącznik nr 1) i okazuje dowód osobisty,
(ii) Osobiście potwierdza odbiór węgla na egzemplarzu dokumentu dostawy przeznaczonym dla LW Bogdanka S.A.,
(iii) Otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu dostawy oraz fakturę VAT, które towarzyszą przewozowi węgla. Odbiorca zachowuje te dokumenty na wypadek ewentualnych kontroli.
(iv) Składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w polu 14 dokumentu dostawy oraz wstawia datę odbioru w polu 12 i 14 dokumentu dostawy.
a) Odbiorca przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest do:
(i) Pobrania wzoru pełnomocnictwa do odbioru i potwierdzenia odbioru węgla dla przewoźnika (według wzoru określonego w Załączniku nr 3), wypełnienia go i podpisania,
(ii) Pobrania oświadczenia dotyczącego przeznaczenia kupowanych wyrobów węglowych (według wzoru określonego w Załączniku nr 1), wypełnienia go i podpisania;
(iii) sporządzenia kserokopii własnego dowodu osobistego - dla potrzeb przetwarzania danych osobowych przez Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 21-013 Puchaczów, Bogdanka, związanych z warunkami prawnymi zwolnienia węgla od akcyzy na podstawie u.p.a., którą poświadczają za zgodność z oryginałem zarówno odbiorca, jak i upoważniony przewoźnik.
(iv) Przekazania dokumentów (Załącznik nr 1, Załącznik nr 3, kserokopia dowodu osobistego) upoważnionemu przewoźnikowi.

b) Upoważniony przez odbiorcę przewoźnik (Pełnomocnik) przy zakupie węgla bezpośrednio w punkcie sprzedaży:
(i) Osobiście przedkłada w punkcie sprzedaży LW Bogdanka S.A. oryginały dokumentów (Załącznik nr 1, Załącznik nr 3) i poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego odbiorcy,
(ii) Okazuje własny dowód osobisty celem weryfikacji zgodności danych z pełnomocnictwem przez pracownika LW Bogdanka S.A.,
(iii) Osobiście potwierdza na podstawie pełnomocnictwa odbiór wyrobów węglowych w dokumencie dostawy przeznaczonym dla LW Bogdanka S.A.,
(iv) Otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu dostawy oraz fakturę VAT, które towarzyszą przewozowi węgla,
(v) Przekazuje odbiorcy ten dokument dostawy, który odbiorca zachowuje łącznie z otrzymaną od przewoźnika fakturą VAT na wypadek ewentualnej kontroli.
(vi) Składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w polu 14 dokumentu dostawy (osoba fizyczna) lub czytelny podpis (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) lub nieczytelny podpis z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) oraz wstawia datę odbioru w polu 12 i 14 dokumentu dostawy.
a) Podmiot przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest do:
(i) Pobrania oświadczenia dotyczącego przeznaczenia kupowanych wyrobów węglowych (według wzoru określonego w Załączniku nr 2), wypełnienia go, podpisania przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji danej instytucji lub podmiotu,
(ii) Przygotowania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnione (lub osoby uprawnione) do reprezentacji danej instytucji lub podmiotu, zgodnie z zasadą reprezentacji, kopii następujących dokumentów podmiotu:
(1) decyzji o nadaniu nr NIP,
(2) decyzji o nadaniu nr REGON,
(3) odpisu aktualnego KRS bądź innego właściwego dla danego podmiotu rejestru.
(iii) Podmiot zobowiązany jest do aktualizacji w/w dokumentów w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany oraz do natychmiastowego poinformowania Spółki o utracie statusu uprawniającego do zwolnienia od akcyzy.

b) Podmiot przy zakupie węgla bezpośrednio w punkcie sprzedaży LW Bogdanka S.A.:
(i) Osobiście przedkłada oryginały oświadczenia (Załącznik nr 2) oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów: decyzji o nadaniu nr NIP, decyzji o nadaniu nr REGON, odpisu aktualnego KRS,
(ii) Okazuje dowód osobisty w celu weryfikacji i odnotowania danych osobowych przez pracownika LW Bogdanka S.A.
(iii) Osobiście potwierdza odbiór węgla w egzemplarzu dokumentu dostawy przeznaczonym dla LW Bogdanka S.A.,
(iv) Otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu dostawy oraz fakturę VAT, które towarzyszą przewozowi węgla, które odbiorca zachowuje łącznie na wypadek kontroli Urzędu Celnego
(v) Składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w polu 14 dokumentu dostawy (osoba fizyczna) lub czytelny podpis (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) lub nieczytelny podpis z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) oraz wstawia datę odbioru w polu 12 i 14 dokumentu dostawy
a) Podmiot przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest do:
(i) Pobrania wzoru pełnomocnictwa do potwierdzenia odbioru węgla dla pracownika lub przewoźnika, wypełnienia go i podpisania przez osobę uprawnioną (lub osoby uprawnione) do reprezentacji danego podmiotu/ jednostki (według wzoru określonego w Załączniku nr 4). Pełnomocnictwo może być udzielone do czynności jednorazowej, na czas określony lub nieokreślony (do odwołania),
(ii) Pobrania oświadczenia dotyczącego przeznaczenia kupowanych wyrobów węglowych (według wzoru określonego w Załączniku nr 2), wypełnienia go, podpisania przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji danej instytucji lub podmiotu,
(iii) Przygotowania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną (lub osoby uprawnione) do reprezentacji danej instytucji lub podmiotu, zgodnie z zasadą reprezentacji, kopii następujących dokumentów podmiotu:
(1) decyzji o nadaniu nr NIP,
(2) decyzji o nadaniu nr REGON,
(3) odpisu aktualnego KRS bądź innego właściwego dla danego podmiotu rejestru,
(iv) Podmiot zobowiązany jest do aktualizacji w/w dokumentów w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany oraz do natychmiastowego poinformowania Spółki o utracie statusu uprawniającego do zwolnienia od akcyzy.
(v) Przekazania dokumentów: decyzji o nadaniu nr NIP, decyzji o nadaniu nr REGON, odpisu aktualnego KRS, upoważnionemu pracownikowi lub przewoźnikowi.

b) Upoważniony przez podmiot/ jednostkę pracownik lub przewoźnik przy zakupie węgla bezpośrednio w punkcie sprzedaży LW Bogdanka S.A.:
(i) Osobiście przedkłada oryginały pełnomocnictwa i oświadczenia (Załącznik nr 4 i Załącznik nr 2) oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów: decyzji o nadaniu nr NIP, decyzji o nadaniu nr REGON, odpisu aktualnego KRS,
(ii) Okazuje dowód osobisty w celu weryfikacji i odnotowania danych osobowych przez pracownika LW Bogdanka S.A.,
(iii) Osobiście potwierdza na podstawie pełnomocnictwa odbiór węgla w egzemplarzu dokumentu dostawy przeznaczonym dla LW Bogdanka S.A.,
(iv) Otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu dostawy oraz fakturę VAT, które towarzyszą przewozowi węgla,
(v) Przekazuje podmiotowi/ jednostce w/w egzemplarz dokumentu dostawy, łącznie z fakturą VAT, które odbiorca zachowuje łącznie na wypadek kontroli Urzędu Celnego.
(vi) Składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w polu 14 dokumentu dostawy (osoba fizyczna) lub czytelny podpis (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) lub nieczytelny podpis z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) oraz wstawia datę odbioru w polu 12 i 14 dokumentu dostawy
a) Odbiorca przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest do:
(i) pobrania wypełnienia i podpisania, zgodnie z zasadami reprezentacji, oświadczenia dotyczącego przeznaczenia kupowanych wyrobów węglowych (według wzoru określonego w Załączniku nr 2),
(ii) przygotowania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę fizyczną lub zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku podmiotu/ jednostki kserokopii następujących dokumentów:
(1) zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, ogrodniczego, hodowlanego w zakresie ryb lub leśnego albo innego dokumentu wykazującego status uprawniający do zwolnienia od akcyzy,
(2) decyzji o nadaniu nr NIP,
(3) decyzji o nadaniu nr REGON,
(4) odpisu aktualnego KRS bądź innego rejestru/ ewidencji właściwego dla danego podmiotu / jednostki,
(iii) Odbiorca zobowiązany jest do aktualizacji w/w dokumentów w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany oraz do natychmiastowego poinformowania Spółki o utracie statusu uprawniającego do zwolnienia od akcyzy.

b) Odbiorca przy zakupie węgla bezpośrednio w punkcie sprzedaży:
(i) przedkłada oryginały dokumentów (Załącznik nr 2) oraz poświadczone przez odbiorcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów: zaświadczenia z UG, decyzji o nadaniu nr NIP, decyzji o nadaniu nr REGON, odpisu aktualnego KRS,
(ii) okazuje dowód osobisty w celu weryfikacji i odnotowania danych osobowych przez pracownika LW Bogdanka S.A.,
(iii) potwierdza odbiór węgla w dokumencie dostawy przeznaczonym dla LW Bogdanka S.A.,
(iv) otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu dostawy oraz fakturę VAT, które towarzyszą przewozowi węgla i które odbiorca zachowuje łącznie na wypadek kontroli Urzędu Celnego;
(v) składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w polu 14 dokumentu dostawy (osoba fizyczna) lub czytelny podpis (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) lub nieczytelny podpis z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) oraz wstawia datę odbioru w polu 12 i 14 dokumentu dostawy,
a) Odbiorca przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest do:
(i) w przypadku odbioru węgla przez przewoźnika lub pracownika - pobrania wzoru pełnomocnictwa do odbioru i potwierdzenia odbioru węgla (według wzoru określonego w Załączniku nr 4), wypełnienia go i podpisania. Pełnomocnictwo może być udzielone do czynności jednorazowej, na czas określony lub nieokreślony (do odwołania),
(ii) pobrania, wypełnienia i podpisania, zgodnie z zasadami reprezentacji, oświadczenia dotyczącego przeznaczenia kupowanych wyrobów węglowych (według wzoru określonego w Załączniku nr 2),
(iii) przygotowania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę fizyczną lub zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku podmiotu/ jednostki kserokopii następujących dokumentów:
(1) zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, ogrodniczego, hodowlanego w zakresie ryb lub leśnego albo innego dokumentu wykazującego status uprawniający do zwolnienia od akcyzy,
(2) decyzji o nadaniu nr NIP,
(3) decyzji o nadaniu nr REGON,
(4) odpisu aktualnego KRS bądź innego rejestru/ ewidencji właściwego dla danego podmiotu/ jednostki,
(iv) Podmiot zobowiązany jest do aktualizacji w/w dokumentów w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany oraz do natychmiastowego poinformowania Spółki o utracie statusu uprawniającego do zwolnienia od akcyzy.
(v) przekazania powyższych dokumentów upełnomocnionemu przewoźnikowi lub pracownikowi, jeśli odbiera węgiel za pomocą przewoźnika lub pracownika.

b) Upoważniony przez odbiorcę przewoźnik lub pracownik albo osoba fizyczna osobiście, przy zakupie węgla bezpośrednio w punkcie sprzedaży:
(i) przedkłada oryginały dokumentów (Załącznik nr 4 i Załącznik nr 2) oraz poświadczone przez odbiorcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów: zaświadczenia z UG, decyzji o nadaniu nr NIP, decyzji o nadaniu nr REGON, odpisu aktualnego KRS,
(ii) okazuje dowód osobisty w celu weryfikacji i odnotowania danych osobowych przez pracownika LW Bogdanka S.A.,
(iii) potwierdza odbiór węgla w dokumencie dostawy przeznaczonym dla LW Bogdanka S.A., przy czym przewoźnik lub pracownik - na podstawie pełnomocnictwa,
(iv) otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu dostawy oraz fakturę VAT, które towarzyszą przewozowi węgla.
(v) składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w polu 14 dokumentu dostawy (osoba fizyczna) lub czytelny podpis (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) lub nieczytelny podpis z pieczęcią imienną łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka) oraz wstawia datę odbioru w polu 12 i 14 dokumentu dostawy,
(vi) upoważniony przewoźnik/pracownik przekazuje odbiorcy w/w egzemplarz dokumentu dostawy, łącznie z fakturą VAT, które odbiorca zachowuje łącznie na wypadek ewentualnej kontroli.
Załącznik 1 - Oświadczenie
Oświadczenie dotyczące przeznaczenia węgla zakupionego od Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. (osoba fizyczna, gospodarstwo domowe).
Załącznik 2 - Oświadczenie
Oświadczenie dotyczące przeznaczenia węgla zakupionego od Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. (podmiot/jednostka, przedsiębiorca indywidualny).
Załącznik 6 - Wzór dokumentu dostawy
Wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych - wersja podstawowa.
Załącznik 7 - Wzór dokumentu dostawy
Wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej.
Załącznik 2 - Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo dla przewoźnika / pracownika (od podmiotu / jednostki).
© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.